โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
79 หมู่ 8 บ้านเขาน้อย ถนนจุฬามณี-ฉางเกลือ   ตำบลห้วยแร้ง  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 0944489914
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด
มีพื้นที่  ๘๘  ไร่  ๒ งาน  ๕๑ ตารางวา  ตามประกาศกรมสามัญศึกษา (เดิม)  เมื่อวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๓๕
โดยได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน พร้อมครุภัณฑ์จำนวน  ๑๒,๘๔๗,๔๓๒  บาท  เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้น ม.ต้น
                        ปีการศึกษา ๒๕๔๓  ขยายการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ม.ปลาย  ก่อสร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียนด้วยเงินบริจาค  ๔๓,๗๒๔  บาท  โดยผู้ปกครองและชุมชน นายประจิม  แพทย์นุเคราะห์ บริจาคพระพุทธรูป  ๑  องค์  ขนาดหน้าตัก  ๔๓  นิ้ว ราคาเช่า  ๑๔,๐๐๐  บาท 
                        ปีการศึกษา ๒๕๔๘  ผู้ปกครองและชุมชนร่วมกันบริจาคพัดลมจำนวน  ๒๖  ตัว  ติดตั้งทุกห้องเรียน  ร้านตราดอินเตอร์เน็ตบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน  ๔  เครื่อง
                        ปีการศึกษา ๒๕๔๙  จัดทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา   สร้างห้องโสตทัศนศึกษา พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งประกอบด้วย  โปรเจคเตอร์  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  เครื่องเสียง  และปูพื้นห้องด้วยกระเบื้องเซรามิค  ปรับปรุงหน้าต่าง ประตู เป็นกระจกอลูมิเนียม ด้วยงบประมาณจากการทอดผ้าป่า จำนวน  ๒๐๕,๐๐๐  บาท
                        ปีการศึกษา ๒๕๕๐  ได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย  ๑  ห้อง  จำนวน  ๙๗๓,๒๐๐  บาท  มีงบประมาณเหลือจ่ายจากการสอบราคา จำนวน  ๒๔๖,๐๐๐  บาท  ขอใช้ปรับปรุงพื้นหลังห้องสมุด และขยายห้องสมุด  ปรับปรุงห้องธุรการ  ปูกระเบื้อง  พร้อมทาสีใหม่  จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด
                        เดือนมิถุนายน ๒๕๕๐  โรงเรียนปลูกยางพาราเพื่อการเรียนรู้ จำนวน  ๑๐  ไร่  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพของท้องถิ่น
                        เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐  ได้รับการประเมินภายนอกรอบ  ๒  จาก  สมศ.  และได้รับการรับรองคุณภาพ ในระดับดีมาก  ครบทั้ง ๑๔  มาตรฐาน  และได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด ให้ประกวดโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก  ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนผ่านเกณฑ์รางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐
                        ปีการศึกษา ๒๕๕๑  ปรับปรุงห้องสหกรณ์ร้านค้าเก่าเป็นศูนย์การเรียนรู้พฤกษศาสตร์  เพื่อรวบรวมความรู้  เรื่องกล้วยไม้  สมุนไพร  ยางพารา  เพื่อเป็นศูนย์บริการนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจและสร้างโรงเรือนกล้วยไม้แบบถาวรด้วยโครงเหล็ก ก่ออิฐบอร์ดขนาดกว้าง  ๖  เมตร ยาว  ๓๖ เมตร เพื่อเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ ขยายพันธ์เพื่ออนุรักษ์  เรียนรู้ และจำหน่ายเป็นรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนที่มีใจรัก
                        ปีการศึกษา  ๒๕๕๐  นักเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิม  โดยจาก  ๖  ห้องเรียน  เป็น  ๗  ห้องเรียน  ส่งผลให้ครูขาดแคลนมากกว่าเดิม  สพท.ตราด จัดอัตราครูเพิ่มให้  ๑  อัตรา  รวมมีครู  ๘  คน  พนักงานราชการ  ๓  คน  ลูกจ้างประจ้าง  ๓  คน
                        ปีการศึกษา ๒๕๕๒  โรงเรียนหลังจากได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับการเรียนการอสนและบริหารจัดการตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นมา  ส่งผลให้ปัจจุบันโรงเรียนได้รับประกาศจาก  สพท.ตราด  ให้เป็นโรงเรียนแบบอย่างการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยังได้รับคัดเลือกจากสำนักงานจังหวัดตราดให้เป็นตัวแทนจังหวัด เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าแข่งขันประเภทหน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค เพื่อชิงถ้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย และในปีการศึกษาเดียวกันนี้  โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมได้รับเลือกและประกาศให้เป็นโรงเรียนดีระดับอำเภอ(โรงเรียนในฝันรุ่นที่ ๓)  ซึ่งได้รับงบประมาณตามโครงการ ไทยเข้มแข่ง (SP๒) ให้พัฒนาในด้านอาคารสถานที่ คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องส้วม ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ดังนี้
๑.      ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  ๑๐๐,๐๐๐  บาท
๒.    ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี – ชีววิทยา  ๑๐๐,๐๐๐  บาท
๓.     ปรับปรุงห้องปฏิบัติการฟิสิกส์  ๑๐๐,๐๐๐  บาท
๔.     ปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ  ๘๒,๙๐๑  บาท
๕.     เครื่องคอมพิวเตอร์  Lc ๑๐  จำนวน  ๑๐  ชุด
๖.      ปรับปรุงพื้นอาคารใช้เป็นสถานที่ประชุม  ๕๐,๐๐๐  บาท
๗.     ปรับปรุงห้องส้วม  ๘๗,๖๐๐  บาท
๘.     จัดซื้อสื่ออิเลคทรอนิคส์  ๓๐,๐๐๐  บาท
๙.      จัดซื้อหนังสือห้องสมุด  ๕๐,๐๐๐  บาท
 
                        ปีการศึกษา ๒๕๕๓  โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมได้รับการประเมินและประกาศให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ ๓ (โรงเรียนดีระดับอำเภอ)
                        ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ได้รับงบประมาณปรับปรุงสนามบาสเกตบอล โดยมุ่งหลังคา Metal sheet เพื่อใช้เป็นสถานที่กิจกรรมแทนหอประชุม  จำนวน  ๑,๓๖๐,๐๐๐  บาท

       ปีการศึกษา ๒๕๕๕  โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานชมเชย  ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในฝันสู่มาตรฐานสากลตามที่ สพฐ. คัดเลือก  ส่งผลให้ได้รับการรับรองคุณภาพภายนอกรอบที่ ๓ โดย สมศ.  พร้อมทั้งได้รับงบประมาณโครงการโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล จำนวน  ๖๕๐,๐๐๐ บาท และได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังประปาและโรงกรองน้ำดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด