ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ  โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม   

ที่ตั้ง  79 หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมือง  จังหวัดตราด
     

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ตราด

โทรศัพท์  094-448-9914

โทรสาร - 

e-mail: khownoiwit@gmail.com

website :  www.khownoischool.com

เปิดสอนระดับชั้น ม.1 ถึงระดับชั้น ม.6  เนื้อที่ 88  ไร่ 2  งาน  51 ตารางวา

เขตพื้นที่บริการ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมือง  จังหวัดตราด