โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
79 หมู่ 8 บ้านเขาน้อย ถนนจุฬามณี-ฉางเกลือ   ตำบลห้วยแร้ง  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 0944489914
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมบริหารจัดการร่วมกับชุมชน ขยายโอกาศให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
โดยใช้เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง