โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
79 หมู่ 8 บ้านเขาน้อย ถนนจุฬามณี-ฉางเกลือ   ตำบลห้วยแร้ง  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 0944489914
พันธกิจ / เป้าประสงค์/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
พันธกิจ / เป้าประสงค์/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยชุมชนมีส่วนร่วม และสร้างโอกาสทางการศึกษา
2. เสริมสร้างการใช้แหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
3. เพิ่มศักยภาพ ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
4. ปลูกจิตสำนึกในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
    ของเศรษฐกิจพอเพียง
 
อัตลักษณ์  : ยิ้มแย้มแจ่มใส  อ่อนน้อม  ถ่อมตน
เอกลักษณ์ : ร่มรื่นสวยงามด้วยธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม