โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
79 หมู่ 8 บ้านเขาน้อย ถนนจุฬามณี-ฉางเกลือ   ตำบลห้วยแร้ง  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 0944489914
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ประจำปีการศึกษา  2562

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ม.1

21

15

36

1

ม.2

20

14

34

2

ม.3

24

21

45

2

รวมมัธยมต้น

65

50

115

5

ม.4

22

11

33

1

ม.5

8

9

17

1

ม.6

6

13

19

1

รวมมัธยมปลาย

36

33

69

3

รวมทั้งหมด

101

83

184

8

 ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน พ.ศ. 2562