ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ประจำปีการศึกษา  2563

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ม.1

29

21

50

2

ม.2

19

15

34

2

ม.3

18

12

30

1

รวมมัธยมต้น

66

48

114

5

ม.4

11

15

26

1

ม.5

15

8

23

1

ม.6

8

7

15

1

รวมมัธยมปลาย

34

30

64

3

รวมทั้งหมด

100

78

178

8

 ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563