ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ประจำปีการศึกษา  2564

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ม.1

25

18

43

1

ม.2

23

21

44

2

ม.3

19

13

32

1

รวมมัธยมต้น

67

52

119

4

ม.4

9

10

19

1

ม.5

9

14

23

1

ม.6

12

6

18

1

รวมมัธยมปลาย

30

30

60

3

รวมทั้งหมด

97

82

179

7

 ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน  พ.ศ. 2564