การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA

            การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
ประจำปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม  ตำบลห้วยเเร้ง  อำเมือง  จังหวัดตราด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ตราด