การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

            การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
ประจำปีงบประมาณ 2563
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม  ตำบลห้วยเเร้ง  อำเมือง  จังหวัดตราด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17