โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
79 หมู่ 8 บ้านเขาน้อย ถนนจุฬามณี-ฉางเกลือ  ตำบลห้วยแร้ง  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 0944489914
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พ.อ.อ.ไชยันต์ สุดสุริยะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 35 - 2 ม.ค. 42
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น จั่นสังข์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ม.ค. 42 - 2 ก.ค. 44
ชื่อ-นามสกุล : นายเอนก ท่าม่วง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ก.ย. 44 - 3 ธ.ค. 45
ชื่อ-นามสกุล : นายยิ้มศักดิ์ วังบรรพต
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 ธ.ค. 45 - 3 ธ.ค.46
ชื่อ-นามสกุล : นายหมิ่ง ยวนยี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 ธ.ค. 46 - 30 พ.ค. 48
ชื่อ-นามสกุล : นายประธาน ทวีผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 มิ.ย. 48-ปัจจุบัน