กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนวลนภา ศิลาอาสน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นายสุรักษ์ สุทธิพิบูลย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0853879904

นางสาวพิรุณวดี สาโยธา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวใบเตย เวชสิทธิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายทศพล ถนอมพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0822134677
อีเมล์ : ftossapon@gmail.com