กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางพนิดา นันทวิจิตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวลดาวัลย์ คุ้มชนม์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1