งานห้องสมุดโรงเรียน

นางพิมพ์นารา วัฏฏะสุวรรณ
บรรณารักษ์
หัวหน้างานห้องสมุดโรงเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2