กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเสาวลักษณ์ กิจวาที
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายนพรัตน์ ศรีงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4